Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van de Universiteitswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd te Groningen. Versie geldig vanaf 01-11-2010.

Artikel 1. Algemeen

1.1  Onder 'Universiteitswinkel' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Universiteitswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen.

1.2  Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Universiteitswinkel voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Universiteitswinkel, voor de uitvoering waarvan door de Universiteitswinkel derden dienen te worden betrokken.

1.4  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5  In het geval de algemene verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6  Indien enig onderdeel van de onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed onderling overleg een vervangend beding vast te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 
2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door de Universiteitswinkel.

2.2  Een overeenkomst (tot levering en afname) komt tot stand door plaatsing van een bestelling via de website van de Universiteitswinkel en na acceptatie van de bestelling door de Universiteitswinkel. Bestellingen via de website van de Universiteitswinkel worden automatisch per e-mail bevestigd.

2.3  De Universiteitswinkel is gerechtigd om bestellingen te weigeren danwel om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Universiteitswinkel dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de afnemer.

2.4  Door plaatsing van een bestelling wordt de afnemer geacht deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort te accepteren.

2.5  Aanbiedingen van de Universiteitswinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

2.6   De Universiteitswinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

2.8  De Universiteitswinkel geeft maximaal één keer korting op één product, wanneer er meer dan één lopende kortingsactie op een bepaald artikel/product van toepassing is.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1  Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.

3.2  Alle aanbiedingen op de website van de Universiteitswinkel zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering, leverbaarheid en levertijd.

3.3  De Universiteitswinkel garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.4  Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1  Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk (en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden) na de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken worden door de Universiteitswinkel verzendkosten in rekening gebracht. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij de Universiteitswinkel bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en de bestelde zaken worden afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2  De Universiteitswinkel behoudt zich het recht voor de afnemer voor ontvangst van de bestelling te laten tekenen.

4.3  Aan de leveringsplicht van de Universiteitswinkel zal, behoudens

tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Universiteitswinkel geleverde zaken  aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4  Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.5   De door de Universiteitswinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Levertijd

5.1  Een door de Universiteitswinkel opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de Universiteitswinkel zijn, waarna de Universiteitswinkel zal trachten om uiterlijk binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2  In het kader van de regels van koop op afstand zal de Universiteitswinkel  bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om een andere reden sprake is van vertraging, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1   De Universiteitswinkel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2.   De Universiteitswinkel is eveneens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Universiteitswinkel kan worden gevergd.

6.3  De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij de Universiteitswinkel, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de Universiteitswinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij de Universiteitswinkel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt de Universiteitswinkel na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4  Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

Artikel 7. Overmacht

7.1  De Universiteitswinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2  Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Universiteitswinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Universiteitswinkel niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 8. Conformiteit, garantie en recht van reclame

8.1  De Universiteitswinkel staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2   De Universiteitswinkel biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.3  De afnemer is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de Universiteitswinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Wanneer aangetoond is dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Universiteitswinkel de keuze om de betreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.4   Retourzendingen worden uitsluitend door de Universiteitswinkel geaccepteerd indien de zaken onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

9.1  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de aan de Universiteitswinkel verschuldigde bedragen via creditcard, i-deal of een interne projectcode.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1   Alle door de Universiteitswinkel krachtens overeenkomst aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de Universiteitswinkel totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde zaken zijn voldaan. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door de Universiteitswinkel geleverde zaken uitsluitend bij de Universiteitswinkel en/of haar leveranciers.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Universiteitswinkel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten

13.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Universiteitswinkel.

13.2   Bij de Universiteitswinkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Universiteitswinkel binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.